Privacyverklaring

De website www.teamsprog.nl is een uiting van Team Sprog, hierna te noemen: “Team Sprog”. Team Sprog hecht een groot belang aan het rechtmatig en zuiver omgaan met persoonsgegevens en derhalve is een privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring geeft aan hoe Team Sprog omgaat met informatie die tijdens een gebruikssessie wordt verzameld.

Persoonsgegevens

Alle informatie die Team Sprog verzamelt tijdens een bezoek aan de website www.teamsprog.nl wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij beschermen de privacy van de bezoekers én van onze klanten waardoor Team Sprog nooit gegevens zonder toestemming aan derden zal verstrekken, uiteraard tenzij zij daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De gegevens worden door Team Sprog opgeslagen in de cloud bij een gerenommeerde aanbieder.

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om de van hen verzamelde (persoons)gegevens in te zien of te verwijderen. Voor het inzien, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Team Sprog.

Team Sprog bewaart eventueel verzamelde (persoons)gegevens van haar gebruikers niet langer dan strikt noodzakelijk en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor Team Sprog de (persoons-)gegevens heeft verzameld. Deze doeleinden worden per soort persoonsgegeven aangegeven.

Persoonsgegevens nieuwsbrief

Aan bezoekers wordt gevraagd zich te abonneren op de nieuwsbrief. De persoonsgegevens die ingevuld dienen te worden om zich te abonneren op deze nieuwsbrief worden alleen voor dat doeleinde gebruikt.

Persoonsgegevens klanten

Nieuwe klanten voor de diensten van Team Sprog worden gevraagd om enkele (persoons-)gegevens te verstrekken. Hierbij verzamelt en verwerkt Team Sprog de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Aanhef
  • Naam, tussenvoegsels en achternaam
  • E-mailadres en telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens
  • Doeleinden voor verwerking

De persoonsgegevens die door Team Sprog worden verzameld en verwerkt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • de diensten van Team Sprog aan gebruikers te verlenen;
  • om gebruikers op de hoogte te houden van de (nieuwe) diensten van Team Sprog en/ of evenementen;
  • voor administratieve doeleinden;
  • het bijhouden van statistieken;
  • om een klantprofiel in onze CRM software op te bouwen.

sponsoren